AVG (Privacy)

PRIVACYVERKLARING VAN DE STICHTING: STICHTING VRIENDEN VAN DE BOMMELERWAARDSE ARCHIEVEN (hierna te noemen: de stichting).

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze verordening, die geldt voor de hele Europese Unie (EU), regelt de bescherming van persoonsgegevens. Het beschermen van persoonsgegevens houdt in dat personen geen nadeel ondervinden van het feit dat gegevens over hen worden verzameld, verwerkt en gebruikt.

Mede ter voldoening aan de verplichtingen voortvloeiende uit de verordening heeft het bestuur van de stichting een privacyverklaring opgesteld.

In deze privacyverklaring wordt het privacybeleid van de stichting vastgelegd. Dit privacybeleid is vanaf 1 juni 2018 toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting verwerkt van haar donateurs.

Indien u een donatie verstrekt of om andere reden persoonsgegevens aan de stichting verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 1. Identiteit verwerkingsverantwoordelijke.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De stichting: Stichting Vrienden van de Bommelerwaardse Archieven, statutair gevestigd in de gemeente Zaltbommel, kantoorhoudende te Dirck van Haeftenpad 7, 5301GP Zaltbommel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41060330.

Het bestuurslid dat belast is met het beheer van de donateursadministratie van de stichting is bereikbaar via emailadres: info@bommelerwaardsearchieven.nl en telefoonnummer: 06 – 3377 4128.

 1. Persoonsgegevens.

In het kader van uw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt:

 • –          Uw achternaam en voorletter(s);
 • –          Uw adres (straatnaam, huisnummer, woonplaats en postcode);
 • –          Uw email-adres, voor zover dit aan de stichting is opgegeven;
 • –          De aard van uw donateurschap (“gewoon” donateur of “vriend voor het leven”);
 • –          Uw donateursnummer;
 • –          Het jaar of de datum van ingang van uw donateurschap.

Voorts wordt door de stichting in haar financiële administratie het bedrag en de betaaldatum van uw jaarlijkse donatie vastgelegd, gekoppeld aan uw donateursnummer.

In incidentele gevallen worden ook voor de financiële administratie relevante details vastgelegd, bijvoorbeeld indien een donatie voor meerdere jaren wordt verstrekt.

 1. Doel.

Het doel van de vastlegging en verwerking van de persoonsgegevens is de communicatie tussen de stichting en haar donateurs, zoals het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de stichting en van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR), bijvoorbeeld door het toezenden van een nieuwsbrief.

Informatie kan worden verstuurd per post of per email.

Uitsluitend de voor de stichting relevante gegevens worden vastgelegd; uw oude adres en/of email-adres worden niet bewaard.

 1. Bewaartermijn.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk één jaar nadat u te kennen heeft gegeven dat u niet langer als donateur wenst te worden beschouwd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 1. Wettelijke grondslag.

Het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens moet gerechtvaardigd zijn.

De verwerking is gerechtvaardigd als het doel van de verwerking kan worden gebaseerd op één van de zes grondslagen die in de AVG worden gegeven.

Het bestuur van de stichting is van mening dat de volgende grondslag van toepassing is:

“de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke”.

Immers, de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een goede donateurs-administratie te kunnen voeren en om communicatie met u als donateur mogelijk te maken.

 1. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden.

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven aan derden, behoudens wettelijke uitzonderingen.

 1. Informatie.

Ingevolge de AVG heeft u als “betrokkene” een aantal rechten, waarover u dient te worden geïnformeerd:

 • –          Het recht op informatie over de verwerkingen;
 • –          Het recht op inzage in uw gegevens;
 • –          Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • –          Het recht op verwijdering van de gegevens en “het recht om vergeten te worden”;
 • –          Het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • –          Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • –          Het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • –          Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming;
 • –          Het recht om verleende toestemming (tot verwerking van de gegevens en/of tot het doorgeven van de gegevens aan derden) in te trekken;
 • –          Het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het verwerken van de persoonsgegevens is geen wettelijke verplichting en is niet noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst; u bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken.

 1. Beveiligingsmaatregelen.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de stichting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Wijzigingen.

Het privacybeleid van de stichting kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

 1. Vragen/opmerkingen.

Eventuele vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van de stichting kunnen worden gericht aan het onder 1. vermelde email-adres of telefoonnummer.