Bestuur

De Stichting Vrienden van de Bommelerwaardse Archieven heeft een onafhankelijk bestuur. De streekarchivaris/directeur van het Regionaal Archief Rivierenland is adviseur. Het bestuur van de stichting wordt momenteel gevormd door:

  • Dhr. J. Scheurwater (voorzitter)
  • Dhr. R. Gieles (secretaris)
  • Dhr. R. Blom (bestuurslid)
  • Dhr. K. Metz (bestuurslid)
  • Mevr. T. Rouschop (bestuurslid)

Beloningsbeleid:

Aangezien de Stichting geen directie en geen personeel heeft, is geen beloningsbeleid opgesteld. Voor wat betreft het bestuur wordt verwezen naar Artikel 3 lid 4 van de statuten van de Stichting, waarin het volgende is vermeld: “De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten”.